CAPTAIN TSUBASA RPG 2


Titolo: Captain Tsubasa RPG 2
Tool Utilizzato: RPG Maker XP
Creato da: PinnaWarner
Ultimo
Aggiornamento:
20/01/2009
Personaggi
Principali:
Tsubasa Ozhora (Olliver Hutton), Ryo Ishizaki (Bruce Harper), Ken Wakashimazu (Ed Warner), Hiraku Matsuyama (Callaghan), Makoto Soda (Ralph Peterson), Jun Misugi (Julian Ross), Kojiro Hyuga (Marc Lenders),Genzo Wakabayashi (Benji Price), Taro Misaki (Tom Beker).
Introduzione: ...
Immagini:
Info: ...
Ringraziamenti: ...
Collegamenti
al Progetto:
Link al Forum del progetto 1, Link al Forum del progetto 2
Download:
Scarica Demo 1.4